หน้าแรก

เครื่องปั้นดินเผา สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจเพื่อดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขซึ่งมนุษย์รับรู้ค่าได้จากผงาน การสร้างสรรค์ในรูปแบบแตกต่างกันตามกาลเทศะเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน อาทิ การทำหม้อ ถ้วย ชาม ไห การทำเครื่องปั้นดินเผา ประเภทกระเบื้อง เช่น ประเบื้องปูพื้น ปูผนัง และกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการเช่นเป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ประวัติศาสตร์ รูปแบบ แนวคิดและกรรมวิธีในการสร้าง เพื่อยกระดับจิตใจและรสนิยม อาทิ ถ้วยชามเบญจรงค์ที่ใช้ในราชสำนักสยาม ซึ่งสั่งมาจากประเทศจีน

ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ ตั้งอยู่กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นอีกชุมชนหนึ่งในจังหวัดสกลนครที่มีการจัดตั้งศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาและสินค้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือขึ้น ในการผลิตและจำหน่ายเป็นสินค้า (OTOP) ซึ่งในการดำเนินงานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา มีขั้นตอนในการบริหารงาน โดยมี นายเปรม บุญตาท้ เป็นประธาน และมีสมาชิกที่เป็นชาวบ้านในชุมชน 30 คน

ความเห็นล่าสุด