👉 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

👉 ข่าวประชาสัมพันธ์ | No comments

วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คือเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม ทำให้ผู้ผลิตมีรายได้จากการทำเครื่องปั้นดินเผาเพิ่มขึ้น และยังทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคในทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังอาจเป็นแนวทางและมาตรการอนุรักษ์การผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาในภูมิภาคให้มีความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มีการผลิตโดยใช้แป้นหมุนในหมู่บ้านเชียงเครือปัจจุบันได้แก่ อ่างบัว และฐานรอง กระถางต้นไม้รูปทรงต่างๆ แอ่งน้ำ เตาถ่านและแจกัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นประโยชน์ในด้านใช้สอย และขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากสมบัติของดินที่ชาวบ้านนำมาใช้เครื่องปั้นดินเผา ที่ทำให้เกิดปัญหาด้านความสวยงามของผิวในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดเล็ก ลวดลายของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเชียงเครือเกิดจากการตกแต่งด้วยมือ ใช้ไม้ขีด หรือเขียนเป็นลวดลายต่างๆ และใช้ลูกกลิ้งที่ทำจากไม้แกะเป็นลวดลายต่างๆรูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นแบบตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือแบบที่มีผู้มาว่าจ้างให้ทำ ในปัจจุบันสามารถทำเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ เช่น ฐานรองอ่างบัวได้ประมาณวันละ 15 ชิ้นต่อคน และเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กเช่น กระถางต้นไม้ขนาดเล็กได้ประมาณวันละ30 ถึง 40 ใบต่อคน นอกจากจะจำหน่ายให้กับผู้มาว่าจ้างให้ทำแล้ว ชาวบ้านเชียงเครือที่ไม่มีที่ติดทางหลวงยังวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเพื่อจำหน่ายให้กับชาวบ้านในท้องที่ที่อยู่ใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวอีกด้วย แต่ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ยังมีราคาจำหน่ายค่อนข้างต่ำ ซึ่งถ้ามีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และลวดลายเพื่อเพิ่มหน้าที่ใช้สอยก็จะทำให้มีราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้น

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>