👉 ความเชื่อและค่านิยม

👉 เกร็ดความรู้ | No comments


งานศิลปหัตถกรรม  แต่เดิมนั้นผู้สร้างและผู้ใช้เป็นคนเดียวกัน  คือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเอง  การที่ผู้สร้างจะมีค่านิยมและความเชื่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด  อย่างไรก็ย่อมจะถ่ายทอดสู่งานที่ตนสร้างด้วยความรู้สึกนึกคิดของตน  โดยมีแบบแผนของกลุ่มวัฒนธรรมที่ดำรอยู่เป็นตัวหล่อหลอม   งานศิลปหัตถกรรมจึงสะท้อนความเชื่อ  ค่านิยม  ของผู้สร้าง

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>