👉 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2

👉 ข่าวประชาสัมพันธ์ | No comments

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดโครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 ในรายวิชาสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน โดยอาจารย์กิตติมา งามวิไลกร โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1 “สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ”

อ้างอิงจาก : http://fam.csc.ku.ac.th/?p=3983

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>