Category 👉 ข่าวประชาสัมพันธ์

👉 โครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2

👉 ข่าวประชาสัมพันธ์ | No comments

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดโครงการความรู้ความเข้าใจสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ปีที่ 2 ในรายวิชาสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน โดยอาจารย์กิตติมา งามวิไลกร โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1 “สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ อ.เมือง จ...

Read More

👉 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาได้ยกย่องให้เป็นสิ้นค้า OTOP

👉 ข่าวประชาสัมพันธ์ | No comments

โดยมีการรวมกลุ่ม เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มทำเครื่องปั้นดินเผา เพื่อส่งเสริมการทำเครื่องปั้นดินเผาของพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักและนิยมกันในพื้นที่ใกล้เคียง และอื่น ๆ จำนวนสมาชิก 30 คน...

Read More

👉 แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

👉 ข่าวประชาสัมพันธ์ | No comments

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบึงหนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุม วิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ...

Read More

👉 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

👉 ข่าวประชาสัมพันธ์ | No comments

วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คือเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม ทำให้ผู้ผลิตมีรายได้จากการทำเครื่องปั้นดินเผาเพิ่มขึ้น และยังทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคในทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังอาจเป็นแนวทางและมาตรการอนุรักษ์การผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาในภูมิภาคให้มีความยั่งยืน...

Read More